• slide
 • slide
 • slide

Harmonogram wdrażania planu rozwoju miejscowości na lata 2006–2013

Harmonogram wdrażania Planu Rozwoju Miejscowości Chłopy na lata 2006 – 2010 określa wybór i zakres poszczególnych działań zawartych w kierunkach rozwoju sołectwa. Opis poszczególnych projektów zawiera w formie tabelarycznej opis planowanego przedsięwzięcia, szacunkowe koszty i harmonogram realizacji zadań.
 

Zadanie nr 1 – priorytetowe

Priorytet: Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi

Cel: Skuteczna promocja wsi

Tytuł projektu: CHŁOPY BEZ TAJEMNIC

Przedmiot projektu
Wykonanie folderu zawierającego opis miejscowości, ofertę turystyczną, rys historyczny i walory przyrodo – lecznicze, niezbędne telefony i informacje, stworzenie strony WWW. Publikacje promocyjne, dystrybucja

Działania

 • Zebranie ofert noclegowo gastronomicznych ze zdjęciami
 • Opracowanie informacji nt. miejscowości z rysem historycznym, o walorach przyrodniczych i leczniczych
 • Zebranie informacji niezbędnych turyście
 • Opracowanie folderu i jego produkcja
 • Kolportaż

Uzasadnienie

 • Promocja miejscowości na targach i imprezach turystycznych w kraju i zagranicą
 • Zachęcenie gości do przyjazdu i dłuższego pobytu we wszystkich porach roku
 • Integracja środowiska poprzez wspólne działania promocyjne

Termin realizacji: Do końca 2006 roku

Szacunkowy koszt: 20 000 zł
 

Zadanie nr 2

Priorytet: Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi

Cel: Skuteczna promocja walorów przyrodniczych wsi

Tytuł projektu: PRZYRODNICZE PIĘKNO

Przedmiot projektu
Stworzenie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej, z tablicami informacyjnymi i opisami okazów drzew i roślinności porastającej okolice miejscowości oraz wydmy, będących pod ochroną i stanowiących zabezpieczenie wydm przed erozją

Działania

 • Porozumienie z Urzędem Morskim w sprawie wyznaczenia terenu i partnerstwa w realizacji projektu
 • Porozumienie z Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie wsparcia i partnerstwa w realizacji projektu
 • Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych z wizerunkiem roślin i ptaków
 • Wytyczenie ścieżki ekologicznej i montaż tablic
 • Nagłośnienie medialne o powstałej ścieżce edukacyjnej

Uzasadnienie

 • Uświadomienie przebywającym na terenach nadmorskich o konieczności poszanowania roślinności i wydm, zapoznanie z okazami roślin
 • edukacja dzieci i młodzieży o zagrożeniach jakie niesie brak poszanowania przyrody i niszczenie roślinności nadmorskiej
 • plaża, wydmy, roślinność dobrem ogólnym i walorem turystycznym

Termin realizacji: od 2006 do końca 2007 r.

Szacunkowy koszt: 20 000 zł
 

Zadanie nr 3

Priorytet: Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi

Cel: Komunikacja wizualna – niekonwencjonalne przywitanie gości

Tytuł projektu: 16-TY POŁUDNIK ZAPRASZA

Przedmiot projektu
Wykonanie tablic informacyjnych z planszami sytuacyjnymi
Powitanie i zaproszenie do pozostania w Chłopach (tzw. Witacze)

Działania

 • opracowanie plastyczne plansz i „witaczy”
 • wykonanie plansz informacyjnych i 2 „witaczy”
 • wyznaczenie miejsc montażu i uzyskanie stosownych pozwoleń
 • montaż

Uzasadnienie

miejscowość Chłopy leży w oddaleniu od drogi powiatowej którą przebiega szlak turystyczny wzdłuż miejscowości nadmorskich od Mielna do Kołobrzegu. Tablice mają na celu zachęcenie do zboczenia z drogi i wjazdu do Chłopów i pozostania w nich na dłużej

Termin realizacji: do maja 2007 r.

Szacunkowy koszt: 15 000 zł
 

Zadanie nr 4

Priorytet: Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi

Cel: Kultywowanie tradycji oraz pamięci historycznej miejscowości

Tytuł projektu: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Przedmiot projektu

Wykonanie ścieżki historycznej polegającej na przedstawieniu na podstawie starych rycin i fotografii wyglądu budynków i obejść, które zachowały się do dnia dzisiejszego, ze stosownym opisem historycznym. Ponadto przedstawienie dawnej izby w gospodarstwie rybackim w formie muzealnej, starych przedmiotów i urządzeń jakimi posługiwali się gospodarze i rybacy

Działania

 • wybór obiektów do prezentacji
 • wykonanie tablic z opisem historycznym i starym wizerunkiem,
 • pozyskanie izby na cele muzealne,
 • zebranie przedmiotów do prezentacji i ich opis

Uzasadnienie

Edukacja historyczna, walor poznawczy i atrakcja turystyczna

Termin realizacji: Opracowanie trasy historycznej i wykonanie tablic do maja 2007 r. Pozostała część projektu otwarta w zależności od pozyskania eksponatów

Szacunkowy koszt: 18 000 zł
 

Zadanie nr 5

Priorytet: Rozwój turystyki i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi

Cel: Wyznaczenie 16-tego południka jako atrakcji geograficznej

Tytuł projektu: 16-TY POŁUDNIK

Przedmiot projektu
Wskazanie punktu przejścia przez tereny miejscowości Chłopy 16-tego południka.

Działania

 • oznaczenie 16-tego południka
 • wytyczenie ścieżki przyrodniczej w kierunku 16-tego południka
 • opracowanie tablic informacyjnych i wskaźników dojścia
 • wykonanie i montaż tablic, wykonanie oznaczenia 16-tego południka wraz z wykonaniem i montażem tablicy geograficznej, informacyjnej

Uzasadnienie
Jest to wspaniała okazja aby przybliżyć wszystkim trochę wiedzy z geografii m.in. o siatce geograficznej : południkach i równoleżnikach, zmianach czasowych itp.

Termin realizacji: Do końca 2006 roku

Szacunkowy koszt: 20 000 zł
 

Zadanie nr 6

Priorytet: Poprawa warunków życia społeczności sołectwa

Cel: Utworzenie centrum informacyjno-kulturalnego na bazie świetlicy wiejskiej. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji np. Internet, pracownia internetowa

Tytuł projektu: WSPÓLNY KĄT – I etap

Przedmiot projektu
Zakup 3 zestawów komputerowych,urządzenia wielofunkcyjnego, telefonu z faxem, encyklopedii, słowników, stacji radiowej.
Organizacja kursów komputerowych, dostęp do Internetu, opracowywanie ofert i materiałów promocyjnych

Działania

 • pozyskiwanie środków na zakup sprzętu
 • organizacja kursów

Uzasadnienie
Brak powszechnego dostępu do Internetu i brak znajomości nowoczesnych technik przekazu informacji. Zainteresowanie wśród dorosłych i młodzieży, stworzenie możliwości pozyskania wiedzy, rozwoju osobowości.

Termin realizacji: Do końca 2007 r.
Szacunkowy koszt: 25 000 zł
 

Zadanie nr 7

Priorytet: Poprawa warunków życia społeczności sołectwa

Cel: Rozbudowa lub budowa nowej świetlicy wiejskiej

Tytuł projektu: WSPÓLNY KĄT – II etap

Przedmiot projektu
Rozbudowa świetlicy wiejskiej, która w całości na 27 m2 (2 pomieszczenia + sanitariat) lub budowa nowej świetlicy

Działania

 • porozumienie Gminy i Urzędu Morskiego w sprawie rozbudowy świetlicy lub pozyskanie terenu pod budowę
 • przygotowanie projektu technicznego rozbudowy /budowy
 • wykonanie inwestycji
 • wyposażenie w sprzęt
 • stworzenie centrum kulturalnego i edukacyjnego wsi
 • promocja działań i realizacji programów

Uzasadnienie

 • zagospodarowanie czasu wolnego i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizacja kursów, szkoleń, spotkań.
 • integracja środowiska wiejskiego
 • stworzenie miejsca wystawienniczego pamiątek historycznych, prac artystycznych, fotografii, rękodzieła ludowego oraz wystaw okazjonalnych.

Termin realizacji: Do końca 2010 r.

Szacunkowy koszt: Wg kosztorysu inwestorskiego
 

Zadanie nr 8

Priorytet: Poprawa infrastruktury technicznej i turystycznej podnoszącej atrakcyjność turystyczną miejscowości

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej wsi (budowa „deptaku” na ulicy Kapitańskiej z wyłączeniem ruchu drogowego w sezonie letnim, budowa dróg i chodników oraz kanalizacji burzowej)

Tytuł projektu: KAPITAŃSKI DEPTAK

Przedmiot projektu
Przebudowa głównej ulicy w centrum Chłopów – przekształcenie jej w deptak w okresie sezonu letniego, montaż stylowych latarni. ławek, kwietników

Działania
W roku budżetowym Gminy w 2006 roku planowana jest przebudowa ulicy Kapitańskiej. Oczekiwaniem mieszkańców Chłopów jest uzgodnienie przebudowy zgodnie z oczekiwaniami i ograniczeniami w ruchu samochodowym

Uzasadnienie
Ulica Kapitańska przebiega przez centrum wsi. Jest wąska i nie spełnia żadnych standardów. Mieszkańcy oczekują, aby przy wydatkowaniu środków publicznych na przebudowę drogi Gmina uwzględniła prośbę mieszkańców i nadała tej ulicy wyjątkowy wygląd i charakter. Wieś jest miejscowością turystyczną i stworzenie miłego, estetycznego miejsca spacerowego podniesie jej walory.

Termin realizacji: w zależności od możliwości finansowych Gminy

Szacunkowy koszt: Wg kosztorysu inwestorskiego

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk