• slide
 • slide
 • slide

Statut

Statut Stowarzyszenia promocji i rozwoju osady nadmorskiej Chłopy 16-ty południk w Chłopach:

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy” 16-ty Południk” w Chłopach ul. Kapitańska 57, 76-034 Sarbinowo, Gmina Mielno, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych zainteresowanych historią, stanem obecnym i rozwojem miejscowości Chłopy.

Jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym, IX wydział K.R.S. w Koszalinie i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: „Stowarzyszenie 16-ty Południk” w Chłopach”.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miejscowość Chłopy, ul. Kapitańska 57, 76-034 Sarbinowo, Gmina Mielno.

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów, może prowadzić swoją działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 79 z 2001 roku poz. 855), ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 z 2003 roku poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

§ 6

Stowarzyszenia może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§7

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, legitymacji członkowskich i wywiesza szyldy w zależności od uchwał Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II – CEL I ZASADY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Rozwój demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, integracja mieszkańców oraz aktywizowanie członków Stowarzyszenia do prac nad rozwojem miejscowości i regionu.
 2. Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach miejscowości w tym ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowego, ochrona zabudowy starej części wsi Chłopy.
 3. Promocja miejscowości Chłopy i Gminy Mielno, propagowanie różnorodnych form wypoczynku i turystyki, uczestnictwo w imprezach o charakterze promocyjnym, organizacja imprez zmierzających do wydłużenia sezonu turystycznego.
 4. Ochrona środowiska naturalnego, działanie na rzecz edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców i osób przebywających czasowo na terenie Chłopów
 5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń podnoszących poziom świadczonych usług turystycznych oraz pomoc uzdolnionym i ubogim dzieciom i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury technicznej podnoszącej wygląd i atrakcyjność turystyczną miejscowości.
 7. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych.
 8. Umacnianie więzi między mieszkańcami oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo zainteresowanych w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§ 9

Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie dąży przez:

 1. Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej z możliwością zamieszczania tekstów sponsorowanych i płatnych reklam.
 2. Współdziałanie ze Stowarzyszeniami o podobnym charakterze, twórcami i artystami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi i innymi.
 3. Współprace ze środkami masowego przekazu i instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
 4. Organizowanie kursów i szkoleń, oraz wyjazdów poznawczych i szkoleniowych w kraju i za granicą.
 5. Współdziałanie z Gminą Mielno oraz samorządami wszystkich szczebli oraz organizacjami pozarządowymi i turystycznymi w kraju i za granicą.
 6. Efektywne poszukiwanie środków pomocowych na realizację zadań statutowych.
 7. Realizację zadań wynikających z dokumentów strategicznych Gminy Mielno.

 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.
 3. Wstępować do Stowarzyszenia mogą również cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

§ 12

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie Członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. wpływania na kierunki działania Stowarzyszenia,
 2. czynnego i biernego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia,
 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 4. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia.

§ 15

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 16

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka bez czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 17

Członek wspierający ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 18

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje na skutek:

 1. zgonu członka,
 2. skreślenia przez Zarząd w drodze uchwały z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu,
 3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszono na piśmie do Zarządu,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, lub działania na jego szkodę,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymanie zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członka przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

§ 21

Kadencja władz trwa cztery lata, wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.

§ 22

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

 1. uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania obejmującego tryb i zasady wyboru władz,
 3. ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
 4. ustala zmiany wysokości wpisowego i składki członkowskiej, poprzez zmianę w Statucie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej,
 6. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych Statutem,
 7. powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
 9. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji,
 11. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 24

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest jeden raz w roku

§ 25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  a. z własnej inicjatywy
  b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  c. na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 26

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinno dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż 14 dni przed terminem poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń w miejscowości Chłopy lub za pisemnym poświadczeniem na liście.

§ 27

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50 % wszystkich Członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd liczy od 4 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Składa się z prezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków Zarządu.
 3. Podział funkcji między członkami Zarządu oraz udzielanie imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu.

§ 29

Do uprawnień Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych Statutem uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia,
 5. przygotowywanie projektów uchwał regulaminów,
 6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał o ich skreślaniu,
 7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 30

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 31

 1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Zarządu.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 33

Do uprawnień i obowiązków Komisji należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 3. Kontrolowanie wszelkiej dokumentacji Stowarzyszenia, a zwłaszcza dokumentacji finansowej i księgowej.
 4. Opracowywanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych.
 5. Przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 6. Delegowanie Członków Komisji Rewizyjnej do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 35

Stowarzyszeni jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

ROZDZIAŁ V – FUNDUSZE I MAJĄ TEK STOWARZYSZENIA

§ 36

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 37

Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają z:

 1. z wpisowego w kwocie 30 zł i składki członkowskiej w wysokości 20 zł rocznie płatnej do 31 marca każdego roku,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dochodów z własnej działalności gospodarczej, wydawnictw i reklam,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
 5. ofiarności publicznej i dotacji państwowych,
 6. innych wpływów.

§ 38

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 39

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagają podpisu dwóch członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 40

Uchwały w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków – w pierwszym terminie 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 41

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia powoła Komisje Likwidacyjną która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 42

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk